Ładowanie...

Porady prawne oraz psychologiczne w GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu zaprasza mieszkańców Gminy Nowy Targ do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego, psychologicznego i socjalnego świadczonego w GOPS.

Poradnictwo prawne obejmuje udzielanie pomocy w zakresie prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa ubezpieczeń, prawa pracy.

Pomoc w formie poradnictwa prawnego można uzyskać po wcześniejszym umówieniu – zapisy osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod numerem telefonu 18 261 4112 lub bezpośrednio u  pracowników socjalnych.

Poradnictwo psychologiczne obejmuje wsparcie dla osób samotnych, przeżywających niepokój, cierpienie, kryzysy, trudności, wsparcie dla osób w realizowaniu ich życiowych celów, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, konfliktami, pomoc w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich i budowaniu dobrych relacji w rodzinie, kształtowanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych i społecznych i inne.

Pomoc w formie poradnictwa psychologicznego można uzyskać po wcześniejszym umówieniu – zapisy osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod numerem telefonu 18 261 4112 lub bezpośrednio u  pracowników socjalnych.

Poradnictwo socjalne realizowane jest przez pracowników socjalnych, w ramach ich obowiązków służbowych, w szczególności poprzez:

  1. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin
  2. Wsparcie w uzyskaniu pomocy ze strony właściwych instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych oaz wspieranie w ubieganiu się o taką pomoc
  3. Udzielanie zainteresowanym informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach
  4. Pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
  5. Pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego, prawnego i innych form pomocy
  6. Pomoc w staraniach o ustalenie stopnia niepełnosprawności
  7. Udzielanie porad w samodzielnym rozwiązywaniu problemów
  8. Informowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie o przysługujących im prawach i formach pomocy
  9. Wsparcie w sytuacjach związanych z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
Pomoc w formie poradnictwa socjalnego można uzyskać codzienne, kontaktując się z pracownikiem socjalnym w godzinach pracy Ośrodka.
Zobacz również
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać
w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2023 r. ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła informujemy, że od 01 stycznia 2024 r. sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^