Ładowanie...

Programy finansowane z budżetu państwa

Program Asystent Rodziny 2021

 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu informuje, że w ramach umowy Nr 81/AR/FP/2021 Skarb Państwa – Wojewoda Małopolski przyznał w 2021 Gminie Nowy Targ środki finansowe z Funduszu Pracy wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi: 1.197,50 zł (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100).

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również z realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o który mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem wsparcia rodzin.
 
 

Dofinansowanie zadania własnego – na realizację dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej poprzez podniesienie jakości działalności Ośrodka

W ramach Umowy nr 444/OPS/2021 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie P. Jacek Kowalczyk a Gminą Nowy Targ w imieniu której, działa Wójt Gminy Pan Jan Smarduch z kontrasygnatą Skarbnika Gminy została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej poprzez podniesienie jakości działalności Ośrodka w tym m.in. zapewnienie stałego dostępu dla pracowników Ośrodka do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych oraz zapewnienie dla podopiecznych GOPS dostępu do psychologa.

Rozpoczęcie realizacji zadania 1 styczeń 2021 zakończenie 31 grudnia 2021r.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące i nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji całego zadania.

Planowany całkowity koszt zadania : 34.875,00 zł
w tym
wartość dotacji : 27.900,00 zł
środki własne : 6.975,00 zł

Dofinansowanie zadania własnego w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

 

W ramach Umowy nr 331/OPS/2023 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie p. Jacek Kowalczyk a Gminą Nowy Targ w imieniu której, działa Wójt Gminy Nowy Targ Pan Jan Smarduch została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej na okres od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, o których mowa ww art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym, zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników.

Wartość dofinansowania: 204.294,00 zł

 

Program realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Skarb Państwa – Wojewoda Małopolski przyznał w2023 r. Gminie Nowy Targ środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 146.310,55 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziesięć złotych 55/100) na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Celem dofinansowania jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. 
 
 
 

INNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W LATACH 2017-2023


 
 
 
 

 
 
 


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 - Fundusz Solidarnościowy
 

 
 
 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.
Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych oraz pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Usługa asystenta osobistego może być realizowana przez 7 dni w tygodniu.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:- o stopniu znacznym,
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 • o stopniu znacznym, 
 • o stopniu umiarkowanym,traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.
 • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca; załatwianiu spraw urzędowych;
 • załatwianiu spraw urzędowych;korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone - (w tych samych godzinach)- usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą zostać osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.
 
 
 
Zobacz również
Wójt Gminy Nowy Targ , zgodnie z art. 64 ust 16 ustawy o świadczeniu wspierającym, informuje co następuje.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją.
Od nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 października 2023 r., wzrośnie kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^