Ładowanie...

Programy finansowane z budżetu państwa

Program Asystent Rodziny 2021

 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu informuje, że w ramach umowy Nr 81/AR/FP/2021 Skarb Państwa – Wojewoda Małopolski przyznał w 2021 Gminie Nowy Targ środki finansowe z Funduszu Pracy wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi: 1.197,50 zł (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100).

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również z realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o który mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem wsparcia rodzin.
 
 

Dofinansowanie zadania własnego – na realizację dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej poprzez podniesienie jakości działalności Ośrodka

W ramach Umowy nr 444/OPS/2021 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie P. Jacek Kowalczyk a Gminą Nowy Targ w imieniu której, działa Wójt Gminy Pan Jan Smarduch z kontrasygnatą Skarbnika Gminy została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej poprzez podniesienie jakości działalności Ośrodka w tym m.in. zapewnienie stałego dostępu dla pracowników Ośrodka do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych oraz zapewnienie dla podopiecznych GOPS dostępu do psychologa.

Rozpoczęcie realizacji zadania 1 styczeń 2021 zakończenie 31 grudnia 2021r.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące i nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji całego zadania.

Planowany całkowity koszt zadania : 34.875,00 zł
w tym
wartość dotacji : 27.900,00 zł
środki własne : 6.975,00 zł

Dofinansowanie zadania własnego w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

 

W ramach Umowy nr 331/OPS/2023 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie p. Jacek Kowalczyk a Gminą Nowy Targ w imieniu której, działa Wójt Gminy Nowy Targ Pan Jan Smarduch została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej na okres od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, o których mowa ww art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym, zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników.

Wartość dofinansowania: 204.294,00 zł

 

Program realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Skarb Państwa – Wojewoda Małopolski przyznał w2023 r. Gminie Nowy Targ środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 146.310,55 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziesięć złotych 55/100) na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Celem dofinansowania jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. 
 
 
 

INNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W LATACH 2017-2023