Ładowanie...

Stypendia szkolne/zasiłki szkolne

Stypendia szkolne/zasiłki szkolne

Stypendium szkolne

W roku szkolnym 2023/2024 wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny należy składać

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu, ul. Bulwarowa 9 (pokój nr 8 i pokój nr 14)

 

Wnioski o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

Uprawnionymi do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego, pod warunkiem, że nie otrzymują innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem ust. 2 są zamieszkali na terenie gminy Nowy Targ:

1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletniego ucznia
 • dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł/osobę w rodzinie (od 1 stycznia 2022r.)

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu jest ustalona na zasadach określonych wart. 8 ust 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.163 z poźn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera, w szczególności następujące informacje i dokumenty:

1. imię i nazwisko ucznia, wychowanka ośrodka, słuchacza, oraz jego rodziców,

2. miejsce zamieszkania ucznia, wychowanka ośrodka, słuchacza,

3. dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej,

4. nazwę i adres szkoły, ośrodka, kolegium w którym uczeń spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki albo do którego uczęszcza,

5. decyzję ZUS w przypadku pobierania renty rodzinnej,

6. postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie,

7. potwierdzenie właściwego Urzędu Pracy o rejestracji bezrobotnych i o pobieranym zasiłku,

8. oświadczenie o deklarowanych dochodach, w przypadku podlegania zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, potwierdzone zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości należnego ryczałtu lub karty podatkowej za odpowiedni rok kalendarzowy,

9. oświadczenie o dochodach, w przypadku osiągania dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

10.oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego,

11.świadczenie otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej,

12.inne periodyczne uzyskiwane dochody, zwłaszcza z najmu, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów

13.zaświadczenie zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia za pracę (netto)

14.w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, wychowanka ośrodka, słuchacza, którego rodzice korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - wydane przez właściwy ośrodek pomocy społecznej,

15.informację o rodzaju świadczenia, o jakie ubiega się wnioskodawca,

16.informację o pożądanej formie świadczenia pomocy materialnej, innej niż forma pieniężna,

17.informację o liczbie osób w rodzinie ucznia wychowanka ośrodka, słuchacza.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (poza Gminą Wieliczka) tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp. uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej lub słuchaczowi kolegium

 

Możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

 

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków kwalifikowanych.

 

 

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod telefonem: 18 26 14 108 i 18 26 14 114

Informacji udzielą Panie Monika Kwak i Zuzanna Słaboń.

 

Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Bulwarowa 9 w Nowym Targu pok. nr 8 i nr 14 (I piętro) w dni robocze w godz:

poniedziałek od 7:00 do 15:30

wtorek-czwartek od 7:00 do 15:00

piątek od 7:00 do 14:30

 

 

Zasiłek szkolny:

Warunki przyznania zasiłku szkolnego:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany np. w przypadku:

 • pożaru lub zalania domu lub mieszkania,
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia,
 • śmierci rodzica lub opiekuna prawnego ucznia ,
 • nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny,
 • innych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

 

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nowy Targ
 • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 


Zobacz również
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw umożliwiających wprowadzenie programów, które pozwolą na wypłatę już od 1 lipca br. dodatków w wysokości 1000 zł brutto pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej, a także instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi – informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.
Wesołego Alleluja życzą Kierownik oraz Pracownicy GOPS w Nowym Targu
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^