Ładowanie...

Świadczenie rodzicielskie

Od dnia 1 stycznia 2016 r. przysługuje nowe świadczenie rodzicielskie

 1. świadczenie rodzicielskie przysługuje:
  • matce dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
  • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
  • osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.
  • ojcu dziecka w przypadku: 
   1. skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka; 
   2. śmierci matki dziecka; 
   3. porzucenia dziecka przez matkę.
 2. świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
  • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
  • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
  • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
  • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
  • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
 3. Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
  1. porodu – w przypadku osób,
  2. objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a wprzypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, niedłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia
  3. przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego,nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia
 4. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie,
 5. Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:
  1. w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
  2. jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.
 6. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
  1. co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
  2. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej
  3. jeden z rodziców dziecka lub osoba, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
  4. w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego,specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,
  5. osobom, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.”;
 7.  Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przy sposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresach, przysługującej ilości tygodni,o których mowa w art. 17c ust. 3 ustawy,prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
 8. świadczenie rodzicielskie przysługuje również osobom, jeżeli dziecko urodziło się, zostało przysposobione albo objęte opieką przed dniem 1 stycznia 2016 r.. W takim przypadku,prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia upływu terminu ilości tygodni uprawniających do świadczenia rodzicielskiego przysługującego w zależności od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub przysposobienia ilości dzieci lub objęcia opieką.

Dziennik Ustaw z dnia 21 sierpnia 2015 r. poz. 1217 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

 

Zobacz również
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.
Wesołego Alleluja życzą Kierownik oraz Pracownicy GOPS w Nowym Targu
Kierownik GOPS w Nowym Targu, informuje że dnia 29.03.2024.r tj. Wielki Piątek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^