Ładowanie...

Posiłek w szkole i w domu

 
 Wieloletni programu rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Wojewody.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu informuje, że w 2021 r. realizuje zapisy programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023 „ ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. W ramach realizacji w/w programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Istotnym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, znajdujących się w trudnej sytuacji, jak również osób dorosłych -
w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

 

Udzielane wsparcie ma na celu poprawę poziomu życia rodzin oraz poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży.

 

W celu przystąpienia do w/w programu Rada Gminy Nowy Targ podjęła Uchwałę nr II/13/2018 z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i  ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu.


W oparciu o przedmiotową uchwałę Rady Gminy Nowy Targ ze wsparcia w formie:
świadczenia pieniężnego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności, albo posiłku lub pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych,
skorzystać mogą osoby i rodziny spełniające przesłanki z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), których dochód nie przekracza 150% aktualnego kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, to jest kwoty:

- 1.051,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, oraz
- 792,00 zł. na osobę w rodzinie.

 
 

Na rok 2021 Gmina Nowy Targ otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu Wojewody w wysokości 197.840,00 zł. Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel w 2021 r. wynoszą 100.000,00 zł. Przewidywany całkowity koszt zadania w 2021 r. wynosi 297.840,00 zł.


Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy wsparcia, proszone są o  nawiązanie kontaktu z pracownikami socjalnymi GOPS nr tel.: 18 2614100.

 
 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Prawo do posiłku na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Nowy Targ na podstawie przyjętego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z  rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1.051,50 zł
w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w  przypadku rodziny kwoty 792,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 4-osobowej rodziny 4 x 792 zł = 3.168,00 zł).

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

  1. Moduł dla dzieci i młodzieży.
  2. Moduł dla osób dorosłych.
  3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1) posiłek

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności

3) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych

Niezbędne dokumenty:

  • ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego)
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu
  • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy
  • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.
Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego 
 
 
 

Zobacz również
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw umożliwiających wprowadzenie programów, które pozwolą na wypłatę już od 1 lipca br. dodatków w wysokości 1000 zł brutto pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej, a także instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi – informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.
Wesołego Alleluja życzą Kierownik oraz Pracownicy GOPS w Nowym Targu
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^