Ładowanie...

Czym jest przemoc

Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych. Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Formy i rodzaje przemocy:

 • Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.
 • Przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie
 • Przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych.
 • Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka
 • Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych np. brak opieki i uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych (związanych ze snem, jedzeniem, higieną).

 

 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:

1. Jest intencjonalna
Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

2. Siły są nierównomierne
W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.

3. Narusza prawa i dobra osobiste
Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

4. Powoduje cierpienie i ból
Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.


W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu działa Gminny Punkt Informacji i Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą. Dyżury pełnią pracownicy socjalni i psycholog :

Wtorek od 14:00 do 15:00

Czwartek od 14:00 do 15:00

Zarządzeniem Nr 35/2011 Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 28 marca 2011 r. został powołany Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Targ. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

 1. Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. Gminnej Komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 3. Policji;
 4. Oświaty;
 5. Ochrony zdrowia;
 6. Kuratorzy sądowi.

 

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pani Maria Żegleń-Krawiec.


Zadania Zespołu:

 1. Wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Nowy Targ.
 2. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Nowy Targ, oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 3. Inicjowanie badań diagnoz, ekspertyz w zakresie problematyki przemocy w rodzinie.
 4. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 5. Wskazywanie potrzeb w zakresie tworzenia nowych lub modernizacji istniejących w pomocy.
 6. Opracowanie założeń do gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Obsługę organizacyjną Zespołu oraz zespołów problemowych zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zobacz również
Wesołego Alleluja życzą Kierownik oraz Pracownicy GOPS w Nowym Targu
Kierownik GOPS w Nowym Targu, informuje że dnia 29.03.2024.r tj. Wielki Piątek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu serdecznie zaprasza chętnych na spotkania Grupy wsparcia dla rodziców.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^