Ładowanie...

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu informuje o realizacji w 2024 r. ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu informuje o realizacji w2024 r. ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu pn.„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Nowy Targ zgodnie z Umową 86/WP/2024/FS otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 w kwocie 570.730,80 . Całkowita wartość zadania wynosi 570.730,80

Data podpisania umowy: LUTY 2024 r. 
 

Celem programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych naprowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu wżyciu społecznym, których adresatami są:

 1. dzieci do16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na codzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np.muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2023. poz. 901, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie co usługi asystencji osobistej finansowane ze środków publicznych.

Niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku związanego z realizacją usług asystencji osobistej, zarówno w ramach niniejszego Programu, jak i w ramach innych programów czy projektów finansowanych ze środków publicznych.

W ramach Programu będą pokrywane koszty związane bezpośrednio z  realizacją usług asystencji osobistej. Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.
 

Zobacz również
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw umożliwiających wprowadzenie programów, które pozwolą na wypłatę już od 1 lipca br. dodatków w wysokości 1000 zł brutto pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej, a także instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi – informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.
Wesołego Alleluja życzą Kierownik oraz Pracownicy GOPS w Nowym Targu
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^