Ładowanie...

Program realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego - Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

Skarb Państwa – Wojewoda Małopolski przyznał w 2024 r. Gminie Nowy Targ środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 188 128,80 zł (słownie: sto czterdzieści sześć trzysta dziesięć złote 55 groszy) na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 
 

Dofinansowanie zadania wynosi: 188 128,80 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych  80/100)

Całkowity koszt zadania wynosi: 188 128,80(słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych  80/100)

Data podpisania umowy: MARZEC 2024 r. 
 

Celem dofinansowania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

a) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub,

b) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

− orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

− orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
 

Zobacz również
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw umożliwiających wprowadzenie programów, które pozwolą na wypłatę już od 1 lipca br. dodatków w wysokości 1000 zł brutto pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej, a także instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi – informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.
Wesołego Alleluja życzą Kierownik oraz Pracownicy GOPS w Nowym Targu
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^